Enric Ferran Josep Lluís Sagnier i Villavecchia, marqués de Sagnier, nació en Barcelona el 21 de marzo de 1858, y falleció el 1º de septiembre de 1931.
Dejo una herencia cultural impresionante, con mas de 300 edificios construidos, la mayoría en Barcelona, algunos autenticas joyas de arte, de estilo ecléctico, muy cercano al Modernismo, del que Barcelona luce un surtido y selecto núcleo, y del que hace poco, en TV3, se mostró un programa con algunas de las barbaridades de la especulación urbanistica, e intelectual, aunque parezca mentira, que acabo con la vida de unos cuantos de ellos. Uno era la sede del Real Club Marítimo de Barcelona, que hoy veremos, y que pomposamente se llamo el “Palacio de la Nautica”.
Este edificio, que se saco a concurso, lo gano en el año 1911 el arquitecto citado. Era de planta octogonal, rematada en una cúpula y con una especie de mástil sobresaliendo de ella. Estaba situado en el muelle de Barcelona, donde hoy esta el World Trade Center, y, debido a circunstancias que no entiendo, ni quiero entender, se derribo en 1957.

La sede social del Real Club Maritimo de Barcelona, conocida como el Palacio de la Nautica

La sede social del Real Club Maritimo de Barcelona, conocida como el Palacio de la Nautica

Era de una gran belleza, y, mirando las fotos que ilustran este articulo, vemos que tenia una entrada principal en la parte trasera, con disponibilidad para la entrada de vehículos, y unos bajos en la parte frontal, la marítima, que permitían la varada de pequeños patines y unidades menores para su cuidado y conservación.
En la web del Maritim aparece una referencia al edificio, y de ella extraemos la siguiente información: …”Historia del RCMB. El Reial Club Maritim de Barcelona va «néixer» el 1902, com a «Real Club de Barcelona» al acordar fusionar el «Real Club de Regates» (dedicat fonamentalment al Rem des de feia més de 20 anys) amb el «Real Yacht Club» (dedicat fonamentalment a la Vela i d’ una antiguitat similar).
L’ objectiu del nou Club segons consta en acte fundacional era «desenvolupar l’ afició als esports marítims, realitzar regates de vela i de rem i fomentar el progrés de la construcció naval».
El primer local social era un edifici flotant que havia estat prèviament la seu del «Real Cub de Regatas» i que estava amarrat prop de la Barceloneta si bé posteriorment va ésser traslladat al Moll de les Drassanes davant l’ edifici de la Duana. Però fins aquesta localització «definitiva» havia patit nombrosos trasllats per conveniència de la direcció del Port i sempre en indrets massa allunyats del que aleshores era la ciutat, fet que havia dificultat enormement el seu accés i per tant la continuïtat dels socis.
L’ any 1909, es van produir grans discrepàncies entre els socis i la Junta Directiva del moment, el que traduïa les discrepàncies entre els socis de rem i els de vela, entre els més joves i els més grans i també entre els provinents d’ un i d’ altre clubs fundadors. En plena situació conflictiva es va convocar una Junta General de socis (31-1-1909) en la que s’ aprovà una candidatura per la nova Junta Directiva.

Vista desde el muelle de Barcelona del Palacio de la Nautica. Foto Flickr. Colección Jordipostales

Vista desde el muelle de Barcelona del Palacio de la Nautica. Foto Flickr. Colección Jordipostales

En aquesta candidatura es mantenia com a President al Sr. De Olano, però es canviaven la majoria dels components de la directiva, en contra de la voluntat del President.
Com a conseqüència de la crisi interna el President, que a la vegada era el principal accionista de la seu social, el Club li devia 375 pessetes, va decidir embargar-lo, es va constituir en President d’una comissió liquidadora i va desnonar al «Real Club Barcelona» i a la majoria dels socis del local ocupat fins aleshores, en benefici dels socis accionistes, amb els que va constituir un nou Club, el «Real Club Náutico«, que va quedar-se amb l’ edifici del «Real Club de Barcelona» (l’ edifici de l’ antic Real Club de Regates).
La Junta Directiva del desnonat «Real Club de Barcelona«, sense President, després d’ un període de reunions en diversos indrets barcelonins, va llogar un pis a la Rambla com a seu provisional i una barcassa per construir-hi un pavelló per a l’ activitat esportiva. Així mateix va procedir a escollir com a President al Sr. Rafael Morató que demostraria al llarg dels seus mandats ser una persona d’enorme importància per al futur del Club.
L’ agost de 1910 els socis de l’ entitat, uns 200, van disposar d’ un edifici flotant provisional que com l’ anterior va ésser fondejat al Moll de les Drassanes, molt a prop de l’ antiga seu social ocupada llavors pel Real Club Náutico.
El març de 1911 aquell local social va ésser substituït per un altre més adient per les necessitats del Club, gràcies a l ‘emissió d’ obligacions per un total de 15.000 pessetes amortitzables en dos anys i que va ésser amarrat al mateix emplaçament. Durant aquest període i sota la iniciativa del Sr. Morató es van iniciar les accions per a la construcció d’ un nou edifici en terra.

Vista desde la mar del Palacio de la Nautica. Foto Flickr. Colección Jordipostales

Vista desde la mar del Palacio de la Nautica. Foto Flickr. Colección Jordipostales

El 19 de juny de 1911 es va publicar la Reial Ordre per la qual es feia la concessió al «Real Club de Barcelona» per la construcció d’ un edifici «monumental» destinat a local social, de l’ angle Sud del Moll de Barcelona (angle Sud de l’ actual Estació Marítima).
Uns mesos més tard (11-XII-1911) es va procedir a l’ emissió de títols de crèdit de 1000 i 100 pessetes per valor de 250.000 pessetes per a la realització de la seu social segons el projecte presentat per l’ arquitecte Eduard Ferrés. Els títols es van cobrir entre els socis però l’ elevat cost del projecte original va donar lloc a que finalment s’ optés pel projecte de l’ arquitecte Enric Sagnier que va ésser el que es va portar a terme, començant les obres a l ‘octubre de 1912 i finalitzant-les el desembre de 1913, si bé la inauguració oficial no es va produir fins el juliol de 1914. L’ edifici flotant anterior va ésser venut al Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria que posteriorment crearia la secció d’ esports marítims amb el nom de Club de Mar
El 25 de gener de 1913 a proposta del President del Real Club de Barcelona, el Sr. Morató, es va procedir per acord de la Junta General a canviar el nom del Club que es va passar a dir Real Club Marítimo.
La nova seu del Real Club Marítimo d’ estil modernista havia estat construït amb les aportacions dels socis si bé el terreny era propietat de la Junta d’ Obres del Port que cobrava anualment per aquest concepte un petit cànon. El nou edifici de proporcions desconegudes a l ‘època en els ambients nàutics i marítims estava coronat per una emblemàtica i magnífica cúpula amb una alta torre circular amb mirador que ressaltava notablement sobre totes les construccions del Port i que junt amb les torres metàlIliques de Sant Sebastià i Jaume I van ésser durant molts anys una imatge característica que comentaven tots els visitants del Port de Barcelona.
L’ edifici social del Marítim disposava aleshores de grans salons i galeries per les festes i reunions, sala de juntes, billars, biblioteca, gimnàs, bar-restaurant i un «Hall» enorme. Les instal.lacions esportives eren l’ admiració de tothom ja que tenia un ampli hangar per embarcacions, vestidors, dutxes i altres serveis. En aquell moment el Marítim comptava amb tres seccions esportives que després han estat tradicionals: rem, vela i motonàutica, però a més s’hi donaven classes de gimnàstica, d’ esgrima i boxa”…
Mas adelante se cita: …”Durant la guerra el Club Nàutic es va cremar i al finalitzar aquesta va construir la seva seu social a l’ altre costat de l’ estació Marítima de nou a prop del Marítim. En aquest llarg període els presidents Rafael Morató i Artur Sedó i el Delegat del Comitè de Control Obrer, en Gabriel Vadell, mariner del Club, van ésser essencials cadascun des de la seva posició política i social per la pervivència del Marítim.
Acabada la Guerra Civil en el difícil període de la postguerra de nou fou President Artur Sedó qui per les seves vinculacions «al régimen» va poder ajudar al Marítim a anar-se refent i reprendre les activitats esportives i socials”…
Su fin lo aclara la web con el siguiente razonamiento: …”Aviat es va fer palès que la Junta d ‘Obres del Port necessitava l’ emplaçament del Marítim per les creixents necessitats portuàries i després d’ infinitat de gestions i negociacions que van durar des de l’any 54 al 57 es va assolir l’ acord de traslladar-lo. Mentre, l’ any 54 el Marítim va restituir el prefix de Real al nom de l’ entitat que va passar a dir-se «Real Club Marítimo de Barcelona«.
L’ acord assolit entre el Marítim i la Junta d’ Obres comportava, construir un nou club al Moll d’Espanya a càrrec de la Junta d’ Obres que posteriorment arrendaria al Marítim per un cànon anyal de 56.712 pessetes i així mateix indemnitzar el Marítim per la pèrdua de la seva emblemàtica seu social amb 196.213 pessetes ja que l’ edifici havia estat pagat pels socis. Per finançar part de les noves instalIlacions i el trasllat, el Marítim va introduir la quota d’ edifici de 1000 pessetes a tots els socis i de 2000 pessetes més drets d’ entrada pels nous socis. Així mateix va proposar la subscripció d’ un préstec voluntari pels socis i va rebre la quantitat de 50.000 pessetes com a donatiu a fons perdut del expresident Artur Sedó”…
En la hemeroteca del diario LA VANGUARDIA, hacemos el siguiente seguimiento del proceso. En la edición de sábado, 24 de junio de 1911, pagina 8, se leía: …”Náutica.- Anteayer se recibió en el «Real Club de Barcelona» un telegrama de Madrid, suscrito por el delegado de dicho Club, diciendo que el ministro del ramo había firmado el expediente resolviendo favorablemente la construcción del futuro Palacio de la náutica catalana.
Como era este precisamente el último trámite que faltaba para la inmediata realización de tan importante obra, el entusiasta presidente de dicho R. C. de B., señor Morató, reunirá á la mayor brevedad junta general extraordinaria para poner desde luego manos á la obra”…
En la edición de martes, 27 de junio de 1911, pagina 8, se leía: …”El Real Club de Barcelona.
Ha sido autorizado el Real Club de Barcelona para construir en el puerto de dicha capital un edificio social”…
En la edición de martes, 16 de julio de 1912, pagina 5, se anotaba: …”En honor de la Infanta. De la fiesta marítima celebrada ayer tarde en obsequio de S. A. R. la Infanta doña Isabel habrán de guardar imperecedero recuerdo los socios del Real Club de Barcelona, por cuanto ayer entraron en posesión de los terrenos, en los que dentro de muy poco confiamos que se erija un esbelto edificio, albergue social de elementos de gran talla que trabajan con un empeño grande á favor de las aficiones por las cosas del mar, que merecen recompensas tan satisfactorias como el soberbio resultado de la fiesta celebrada ayer, de la que damos extensa cuenta en otro lugar del periódico”…
En la edición de miércoles, 4 de diciembre de 1912, pagina 5, se anotaba: …”Náutica. El domingo próximo, a las diez de la mañana, se verificara la junta general de socios en el Real Club de Barcelona para tratar de la construcción del nuevo edificio, del empréstito de 250.000 pesetas que tiene que hacerse para efectuar la referida construcción y de la implantación de una cuota extraordinaria de cinco pesetas mensuales”…
En la edición de sábado, 25 de enero de 1913, pagina 5, se leía: …”Náutica. Poco menos que desapercibida, ha pasado por entre las noticias deportivas ó locales la primera lista de suscripción con que los socios más entusiastas del Real Club de Barcelona, con su presidente señor Morató Sanesteve á la cabeza, se aprestan á subvenir á los cuantiosos gastos de construcción del soberbio palacio de la náutica que se está rápidamente construyendo en el muelle de Barcelona.
Y esos rasgos de esplendidez, en donde más que la proverbial esplendidez de los Morató, de los Collaso, de los La Riva, Balcells y Forgas Frígola, resplandece el amor intenso qué profesan esos señores á su Club, que es ya grande por las victorias obtenidas y ha de ser el gran Club náutico de Barcelona, deben señalarse como lo efectuamos con gran placer seguros de que rasgos tales de desprendimiento han de ser imitados por todos sus consocios y por aquellas personas entusiastas de las cosas del mar, que no tendrán de ahora en adelante, motivo ni razón para quejarse de que Barcelona no posea un Club de la importancia que le corresponde, dado su grandísimo tráfico marítimo.
Rasgos tales como los que acaban de realizar los señores Morató, Collaso, La Riva (don Victoriano), Balcells y Forgas han de merecer el aplauso de todos los deportistas barceloneses, muchos de los cuales estamos de ello persuadidos, sumarán sus donativos á los con que se ha encabezado la lista de suscripción del Real Club de Barcelona.
La construcción del nuevo edificio avanza rápidamente con objeto de que en abril próximo pueda inaugurarlo el augusto presidente honorario del citado Club don Alfonso XIII”…
En la edición de jueves, 27 de febrero de 1913, se anotaba: …”Náutica. En cuanto se pisan los umbrales del Real Club Marítimo de Barcelona, apresúranse cuando no uno, dos ó más socios para preguntar al novel visitante si viene de ver las obras del Palacio de la Náutica, que el Club construye en el lado opuesto al que actualmente está colocada la casa flotante de la referida sociedad ó si gusta ir á verlas. Y son tan insinuantes las invitaciones que á uno la hacen que aún con los minutos contados aceptólas para dar plena satisfacción á los que ven con entusiasmo muy comprensible como se va alzando rápidamente, lo que en breve habrá de constituir el edificio social de una de las sociedades deportivas más importantes de Barcelona.
En un amplio terreno, del que la Junta da Obras del Puerto con un acierto unánimemente reconocido dio posesión en la presencia augusta de S. A. R. la Serenísima infanta de España doña Isabel, al Real Club Marítimo, se está trabajando con grandes actividades á fin de que el palacio de la Náutica esté listo para inaugurase el día que S. M. el Rey venga á Barcelona, como en ello, fundadamente se confía para participar ó cuando menos presenciar las grandes regatas que con dicho motivo se organizan.
Y cuantas veces tiene uno ocasión de pasar por el muelle, puede fácilmente percibirse de la rapidez con que avanzan las obras. En la actualidad el primer piso ya está cubierto, pudiendo darse perfectamente cuenta de lo espaciosísimo que resultará el salón de actos y fiestas que vendrá á constituir casi por completo el segundo piso.
En los sótanos se instalarán cómoda y ampliamente todas las embarcaciones de remo y estará perfectamente situado á flor de agua el embarcadero.
En el primer piso se colocarán los vestuarios para los socios con todos los requisitos del más refinado confort, saloncito para las señoras, sala de lectura, biblioteca, de juntas, un espacioso hall y una magnífica galería, lo suficientemente espaciosa para poderse convertir en comedor, con tantos más atractivos cuanto que de allí se divisa un soberbio horizonte.
La parte más elevada del edificio, como tenemos indicado, se dedica á salón de actos, en el que se celebrarán frecuentemente espléndidas fiestas. Unido al salón se construirá una magnifica torre.
Recorriendo las obras, puede ya hacerse perfecto cargo de lo que viene á constituir el nuevo edificio del Club, titulado con sobrado motivo, Palacio de la Náutica. Se comprende que sus numerosos socios estén orgullosos y satisfechos de ver lo rápidamente que se construye lo que ha de ser su casa propia, digna de la importancia marítima de nuestra ciudad.
El esfuerzo colosal que realizan los distinguidos individuos que componen el Real Club Marítimo de Barcelona, nacido ha muy pocos años, ha de ser no solamente aplaudido, sino comprendido por cuantos se interesan por el esplendor de Barcelona, siendo de esperar que el número de sus asociados aumente prodigiosamente y que merced á este bellísimo gesto realizado con entusiasmo por las huestes que preside Morato Sanesteve, el mas hábil patrón que podía escogerse, resurjan las aficiones á las cosas del mar y la deportiva Barcelona se enseñore de poder contar con un edificio que supere á los que poseen otros puertos de menos importancia que el nuestro”…
En la edición de domingo, 28 de junio de 1914, pagina 14, se leía: …”Capitulo de noticias. Se anuncia con verdadero entusiasmo para el próximo día 5, á las diez de la noche, la celebración del baile con que será inaugurado oficialmente el nuevo y hermoso edificio recién construido para Real Club Marítimo de Barcelona, en e1 puerto de la ciudad. Ya tendrán, pues, desde ahora, los yatchmants su casa solariega digna dé los más hermosos clubs marítimos que en España se conocen; y ello vendrá al fin y al cabo á acrecentar más y más la afición al sport marítimo, del que es una de nuestras primeras figuras S. M. el Rey.
El nuevo edificio se ha levantado, pues, con tales aspiraciones, y de manera rápida y envidiable.
La junta y su presidente, que son al cabo sobre quienes ha pesado la labor de su construcción, pueden darse por satisfechos. Y la idea de celebrar ahora un gran baile de inauguración, cuando todo lo que tiene relación y se aproxima á la frescura del agua, es tentación irresistible, merece también otra felicitación y muy sincera. Será sin duda una fiesta brillante y concurridísima”…
En la edición de domingo, 5 de julio de 1914, pagina 6, se leía: …”Náutica. Día de gran solemnidad es el de hoy para el Real Club Marítimo de Barcelona. A las once de la mañana se verificará la bendición del nuevo edificio y la misa de campaña en la terraza del Club.
A las doce, se verificarán las regatas á remo, vela y motor. Á las ocho y media, el banquete ofrecido por el Club á las autoridades de esta capital.
Y á las diez y media, el baile de etiqueta.
Antes de empezar las regatas será botado al agua el yol á ocho remeros que sé ha bautizado con el nombre de PARSIFAL.
El Club Marítimo es la primera entidad española que cuenta con un yol á ocho remeros, habiendo sido construido por uno de los mejores astilleros franceses.
El entusiasmo que reina en el Club es muy grande, siendo seguro que todos los actos anunciados para hoy habrán de verse favorecidos con la presencia de un público distinguido y selecto que presta con su presencia mayores bellezas al hermoso Club del muelle de Barcelona.
En cuanto á la parte deportiva es indudable que nos proporcionará nuevamente el placer de aplaudir con entusiasmo á remeros, yachtman y motorman. La mayoría de los inscritos van llenos de los mayores ánimos á la lucha en su afán de colocar al Club á la altura del cariño que por el mismo justificadamente sienten”…
Y esta es la pequeña historia del nacimiento de este precioso edificio. Trataremos de conseguir más fotos, sobre todo de los interiores del edificio, para ilustrar el artículo.